Kilka słów o nas

image_pdfimage_print

fos

WSPÓLNOTA MODLITEWNA NA BIELANACH

A. DLA KOGO ?

B. W JAKIM CELU ?

C. ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA CELU.

D. PRAKTYCZNE ASPEKTY  BYCIA I  WZROSTU

E. NOWE WYZWANIA I DOŚWIADCZENIA

 

Ad. A. DLA KOGO ?

 

Nasza Grupa jest odpowiedzią na pragnienia osób ,które przyjęły Jezusa jako swojego Zbawiciela i Pana i chcą we wspólnocie z innymi wzrastać na drodze wiary, nadziei i miłości w posłuszeństwie Duchowi Świętemu dawcy Nowego Życia. Jednocześnie grupa otwarta jest na wszystkich, którzy pragną doświadczyć czym jest dar wspólnoty ludzi , którzy oddali swoje życie Chrystusowi.

 

Ad. B. W JAKIM CELU ?

 

 1. Pogłębienie własnej wiary na bazie Pisma Świętego i KKK . „ aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał nam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] nam światłe oczy serca tak, byśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących na podstawie działania Jego potęgi i siły” (Ef 1, 17-19).
 2. Przemiana swojego życia w myśl zasady Sługi Bożego Ks. F. Blachnickiego „Nowy Człowiek- Nowa Wspólnota- Nowa Kultura”. Odkrycie Jezusa jako naszego Zbawiciela i Pana rodzi w nas pragnienie tworzenia wspólnoty ludzi zafascynowanych Jezusem a to z kolei uzdalnia nas do zmiany stylu życia i bycia, aby być czytelnymi świadkami Chrystusa. Chcemy nosić w sobie pragnienie otwartości na działanie DŚ i bycia mu posłusznym, aby w życiu realizować cele „przemyślane i przemodlone”, które są świadectwem zarówno Nowego Życia jak i wyrazem Nowej Kultury.
 3. Mobilizacja do modlitwy uwielbienia i dziękczynienia jako stałej postawy przed Bogiem. „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście proroctwa nie lekceważcie”(1 Tes 5, 16-20). To wołanie Św. Pawła chcemy włączyć w nasze życie wiarą „widząc jak wielkie rzeczy Pan nam uczynił”.
 4. Służba potrzebującym charyzmatami ,które otrzymaliśmy od Pana. „Nie wyście mnie wybrali ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to abyście owoc przynosili i by owoc wasz trwał„ (J 15, 16).

 

Ad. C. ŚRODKI DO OSIĄGNIĘCIA CELU.

 

1.MODLITWA

Podstawową drogą do realizacji powyższych celów jest poznanie Jezusa jako naszego /mojego/ Mistrza i Pana na drodze do Ojca. „Bez Mnie nic uczynić nie możecie”- mówi Jezus dodając: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem” (J 14, 6). Stąd modlitwa – przede wszystkim osobista będąca dialogiem pomiędzy moim Panem a mną jest pierwszym z narzędzi poznania. Jest to wymiar personalny naszego bycia z Chrystusem, który wnosimy do wspólnoty i jakość naszych relacji z Chrystusem jest bogactwem / lub ubóstwem / wspólnoty. Dzielić się Panem, radować się Jego obecnością w naszym życiu a widząc jak Pan obficie udziela nam swojego Ducha i Jego darów iść i „owoc przynosić” w realiach swojego życia rodzinnego, zawodowego, społecznego.

 

2. SŁOWO BOŻE

„Wiara rodzi się z tego co się słyszy tym zaś co się słyszy jest Słowo Chrystusa” Rz.10, 17 Ostatnie lata naszej formacji biblijnej z udziałem X. Leszka Mateji oraz X. prof. E. Stańka jak również uczestnictwo niektórych z nas w kursie biblijnym  dobitnie pokazują jakim skarbem jest Biblia. Wielu z nas na nowo odkryło Pismo Święte jako żywe słowo Boga, przez które i dziś Bóg mówi do nas. Wzrastające pragnienie poznania Pisma Świętego w dużej mierze wyrasta z tego doświadczenia.

 

3. EUCHARYSTIA

Owocowanie związane jest z Chrystusem. Sam Chrystus powiedział „Kto trwa we Mnie a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5b.) ”Kto spożywa ciało moje i pije krew moją ma życie wieczne”! Życie sakramentalne podobnie jak modlitwa i studium Słowa Bożego to kolejne nasze doświadczenie wzrostu i rozwoju . Dają one co już wielokrotnie doświadczyliśmy przestrzeń, w której pozwalamy działać Duchowi Świętemu. Eucharystia jest prostą odpowiedzią na wezwanie Chrystusa „Bierzcie i jedzcie..” (Mt 26, 26b) „Pijcie….bo to jest moja Krew Przymierza……” (Mt.26-27b).

 

Ad. D. PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZWOJU.

 

 1. Jednym z istotnych elementów pedagogiki rozwoju jest konieczność stawiania wymogów zarówno sobie jak i innym. Bez stawiania sobie wymogów „nie pójdziemy do przodu”. W tym kontekście wzajemna odpowiedzialność za relacje z Chrystusem jest de facto warunkiem stanowiącym o wzroście i rozwoju wspólnoty, a tym samym stanowi element konstytutywny wspólnoty. Z tej postawy rodzą się pozostałe relacje na różnych płaszczyznach życia.
 2. Praktyka cotygodniowych spotkań opartych o Słowo Boże, pierwszo piątkowych czuwań na modlitwie w przedstawionych nam intencjach,  oraz spotkań  biblijnych  nadal pozostają podstawową strukturą naszej formacji. Podejmowany przez niektóre osoby ze wspólnoty wysiłek uczestnictwa w ciągu roku w dodatkowych rekolekcjach formacyjnych, kursach biblijnych  oraz praktyka częstej komunii świętej stanowią dodatkowe ubogacenie wspólnoty.
 3. Co nam „się udało osiągnąć” jako grupie idąc za światłem Ducha Świętego?
   • Oprzeć formacje na Słowie Bożym – wykorzystując doświadczenie Ruchu „Światło- Życie”, Ruchu odnowy Charyzmatycznej, doświadczenie szkoły „En Christo” i wielu indywidualnych osób, które w sobie noszą troskę o „nową ewangelizację”.
   • Nawiązać między sobą relacje dające wsparcie w różnych realiach życia codziennego.
   • Stworzyć „żyzną glebę” dla duchowego rozwoju naszych dzieci, jak również dla nas samych.
   • Wprowadzić elementy „nowej kultury” w nasze życie rodzinne i społeczne: Krucjata Wyzwolenia Człowieka , uczestnictwo w ciągu roku w dodatkowych rekolekcjach, cotygodniowe spotkania biblijne, nowe zrozumienie świętowania niedzieli , potrzeba studium Pisma Świętego.
   • Zintensyfikować własne życie sakramentalne.
   • Podjąć posługę modlitwy wstawienniczej za siebie oraz różne trudne sprawy jakie Pan stawia przed nami poprzez comiesięczne 1-szo piątkowe całonocne czuwanie na modlitwie.
 4. Podjąć posługę  prowadzenia Kursów Małżeńskich  mających na celu poprawę komunikacji i relacji między małżonkami.

 

Ad. E.  NOWE WYZWANIA I DOŚWIADCZENIA

Uczestnicząc w różnego rodzaju spotkaniach widzimy jak Duch Święty „intensywnie pracuje”  na różnych frontach kościoła inspirując nas do refleksji nad naszym doświadczeniem mocy Ducha z ukierunkowaniem na podjęciem zadań i posług w Ciele Chrystusa.

Pomimo upływu czasu nadal jesteśmy oślepieni światłem jakie zajaśniało podczas BMW na stadionie Cracovii oraz Forum CCC u Ojców Cystersów w Mogile. Dla wielu z nas wydarzenia te były zakosztowaniem smaku wspanialej uczty w ,której z łaski dane nam było uczestniczyć.

Zarówno jedno jak i drugie wydarzenie było w pierwszym rzędzie doświadczeniem wspólnoty kościoła poruszonego ożywczym tchnieniem Ducha.

Spotkanie w Duchu Świętym wraz z naszymi braćmi z innych denominacji rozszerzyło nie tylko nasze horyzonty myślowe, ale było rzeczywistym doświadczeniem „ jak dobrze przebywać razem z braćmi”  patrząc jak intensywnie w głąb tajemnicy Chrystusa prowadzi ich i nas Duch Święty.

Wydarzeniem bez precedensu pozostaje Forum CCC. Dawno Kraków /ale i chyba Polska / nie był miejscem dzielenia się w Duchu Swiętym tak wielu mówców znanych na całym świecie.
Ulf Ekman z Uppsali, Sandy Millar z Anglii .Jose Prado Flores z Meksyku , Peter Hocken i Bruce Clewett z Austrii , Donald Turbit z USA , Bp. Dajczak to tylko niektórzy mówcy, których doświadczenie mocy Ducha Świętego zaowocowało w świecie chrześcijańskim dynamizmem różnorakich posług wnosząc w struktury Kościoła ożywcze tchnienie. Nie zapomniane spośród wielu przeżyć pozostaną słowa jednego z mówców „ jeśli nie spotkałeś się z Jezusem proszę cię nie bierz się za ewangelizację”.

Trwały ślad w pamięci i sercu /przynajmniej w tych, którzy uczestniczyli / zapisze również tegoroczny tydzień modlitw o jedność chrześcijan a dla nas w szczególności spotkanie z X. Peterem Hockenem w auli seminarium krakowskiego na Podzamczu.

Referat X. Hockena po raz kolejny pokazał w oparciu o dokumenty Kościoła jak w procesie budowania jedności chrześcijan zasadniczą sprawą pozostaje sprawa Żydów ,  a w szczególności problem „ teologii zastąpienia ” oraz dynamicznie rozwijających się wspólnot Żydów mesjanistycznych,  którzy uznali Jezusa za obiecanego Mesjasza.

W ten temat wpisuje się również inicjatywa TCJ II, w którą niektórzy z nas są zaangażowani.
Temat, który realizowany jest na bieżąco to posługa małżeństwom w ramach organizowanych 2x do roku / wiosna, jesień / kursów małżeńskich w oparciu i pod patronatem Stowarzyszenia Alfa Polska jak również kończący się cykl spotkań biblijnych z X. Prof. E. Stańkiem.

W procesie naszej formacji nadal jesteśmy pod „urokiem” Słowa Bożego”, które mamy możność zgłębiać pod kierownictwem X. Prof. Stańka . Poczytujemy to sobie jako wielką łaskę wołając do Pana „ abyśmy nie byli tylko słuchaczami Słowa „ ale JEGO wykonawcami.!!